• 11 «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • » 01
Lin-house/士林區
士林 林宅-木作工程ing
2015-12-07-Mon 引用 : 0  留言 : 0


因為諸多錯綜交織的因素,
從丈量、提案、設計繪圖到上個月的正式開工,
竟然歷經了六個月餘之久。

感謝 林先生的耐心與包容,
讓我們有機會成就此案。木作工程按著既定進度構築空間,
期待農曆年前可以順利完工。

page top
Copyright © 2023 吉畝室內裝修有限公司. all rights reserved.